Badanie Obsługi Klientów

Dziękujemy wszystkim Klientom, którzy poświęcili czas i wypełnili kwestio-nariusze ankiety. Wszystkie zawarte w nich sugestie uważamy za cenne, a część z nich została już zreali-zowana w naszym oddziale.

Więcej …
Rozrywka

Zapraszamy do wspólnej zabawy:

START