Badanie Obsługi Klientów
There are no translations available.

Dziękujemy wszystkim Klientom, którzy poświęcili czas i wypełnili kwestio-nariusze ankiety. Wszystkie zawarte w nich sugestie uważamy za cenne, a część z nich została już zreali-zowana w naszym oddziale.

Read more...